CURRICULUM VITAE

alexandra dobre

Director General al Centrului pentru Seniori al Municipiului București

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2018- prezent

DIRECTOR GENERAL – CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Activități și responsabilități principale:

 • Asigură conducerea activității curente a instituției
 • Emite decizii
 • Elaborează programele de activitate
 • Decide asupra noilor direcții de dezvoltare
 • Întocmește strategii anuale, pe termen scurt, mediu și lung de organizare a activității culturale
 • Propune structura organizatorică și numărul de personal, ROF, ROI
 • Hotărăște constituirea și componența comisiei de disciplină
 • Stabilește cuantumul și frecvența recompenselor salariaților instituției, conform ROF
 • Dispune angajarea și promovarea personalului din cadrul instituției, conform prevederilor legale
 • Ia act de decizia comisiei de disciplină și ia măsurile necesare
 • Administrează patrimoniul instituției, cu respectarea prevederilor legale
 • Coordonează întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli
 • Reprezintă instituția în raporturile cu persoane fizice sau juridice la nivel național și internațional
 • Coodonează organizarea de proiecte internaționale și supraveghează desfășurarea în bune condiții a acestora
 • Participă și organizează târguri culturale naționale și internaționale
 • Colaborează cu alte instituții ale statului, organizații non-guvernamentale, agenți economici, etc , în vederea organizării și finalizării de proiecte culturale
 • Avizează calendarul acțiunilor cultural- educative și recreative desfășurate de centru
 • Propune efectuarea unor sondaje și studii privind gradul de satisfacere a cerințelor beneficiarilor proiectelor culturale și de tineret
 • Monitorizează și evidențiază stadiul obținerii și deținerii avizelor și certificatelor obligatorii necesare desfășurării activității culturale
 • Dispune măsuri de remediere a unor situații de risc
 • Promovează imaginea instituției pe plan intern și extern
 • Aprobă bugete și corecțiile necesare
 • Semnează contractele cu partenerii centrului
 • Aprobă procedurile de interes general ale instituției
 • Solicită rapoarte de activitate și ia măsurile necesare

2018- prezent         

Membru in Consiliul de Administratie          

Societatea SC SERVICE CICLOP SA

2018- prezent           

Membru in Consiliul de Administratie

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

2018- prezent            

Membru in Consiliul de Administratie

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Filantropia

08/2017–02/2018       Moderator Emisiunea Stâlpii Societății

Canal 33, București (România)

07/2016–04/2018     DIRECTOR GENERAL

CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET PENTRU UNESCO ,,NICOLAE BĂLCESCU”

Activități și responsabilități principale:

 • Asigură conducerea activității curente a instituției
 • Emite decizii
 • Elaborează programele de activitate
 • Decide asupra noilor direcții de dezvoltare
 • Întocmește strategii anuale, pe termen scurt, mediu și lung de organizare a activității culturale
 • Propune structura organizatorică și numărul de personal, ROF, ROI
 • Hotărăște constituirea și componența comisiei de disciplină
 • Stabilește cuantumul și frecvența recompenselor salariaților instituției, conform ROF
 • Dispune angajarea și promovarea personalului din cadrul instituției, conform prevederilor legale
 • Ia act de decizia comisiei de disciplină și ia măsurile necesare
 • Administrează patrimoniul instituției, cu respectarea prevederilor legale
 • Coordonează întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli
 • Reprezintă instituția în raporturile cu persoane fizice sau juridice la nivel național și internațional
 • Coodonează organizarea de proiecte internaționale și supraveghează desfășurarea în bune condiții a acestora
 • Participă și organizează târguri culturale naționale și internaționale
 • Colaborează cu alte instituții ale statului, organizații non-guvernamentale, agenți economici, etc , în vederea organizării și finalizării de proiecte culturale
 • Avizează calendarul acțiunilor cultural- educative și recreative desfășurate de centru
 • Propune efectuarea unor sondaje și studii privind gradul de satisfacere a cerințelor beneficiarilor proiectelor culturale și de tineret
 • Monitorizează și evidențiază stadiul obținerii și deținerii avizelor și certificatelor obligatorii necesare desfășurării activității culturale
 • Dispune măsuri de remediere a unor situații de risc
 • Promovează imaginea instituției pe plan intern și extern
 • Aprobă bugete și corecțiile necesare
 • Semnează contractele cu partenerii centrului
 • Aprobă procedurile de interes general ale instituției
 • Solicită rapoarte de activitate și ia măsurile necesare

 

05/2016–07/2016     DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA

Activități și responsabilități principale:

 • monitorizează piața, analizează oportunitățile de dezvoltare a afacerii și constrângerile aferente
 • stabilește obiectivele generale în funcție de strategia stabilită de Consiliul de Administrație precum și obiectivele managerilor din subordine;
 • inițiază, participă la elaborarea și implementează planuri de afaceri
 • identifică resursele necesare dezvoltării activității
 • identifică necesitățile de personal, urmărește îmbunătățirea pregătirii angajaților, angajează, promovează, sancționează și concediază după caz salariații, cu respectarea legii, stabilește atribuțiile de serviciu
 • monitorizează modul de realizare al obiectivelor
 • participă la elaborare și aprobă bugetul, adoptă măsuri pentru îndeplinirea bugetului anual
 • reprezintă legal societatea comercială în relația cu terții (furnizori, clienți, instituții ale statului, bănci etc.), încheie acte juridice în numele firmei: contracte individuale de muncă, contracte comerciale (cu clienții, furnizorii, parteneriate), proceduri interne, raportări financiare etc.
 • evaluează activitatea managerilor din subordine și relațiile firmei cu terții (furnizori, clienți)
 • urmărește respectarea obligațiilor firmei față de terți (ex. respectarea termenelor contractuale, plata ratelor la bănci, a datoriilor către bugetul de stat) și salariați (ex. drepturi bănești)
 • urmărește respectarea de către angajați a normativelor interne și a reglementărilor legale
 • urmărește folosirea eficientă a resurselor societății comerciale
 • conciliază conflictele interne dintre membrii organizației
 • participă la implementarea sistemului de calitate

 

04/2016–07/2016     CONSILIER CABINET MINISTRU

Ministerul Tineretului si Sportului

Activități și responsabilități principale:

 • asigurarea gestionării proceselor din cabinet din punct de vedere administrativ și al documentelor; 
 • asigurarea protocolului ministrului în cadrul deplasărilor; 
 • asigurarea gestiunii agendei ministrului; 
 • asistarea directorului de cabinet în trierea și prioritizarea invitațiilor; 
 • asigurarea locului de director de cabinet în absența acestuia; 
 • menținerea legăturii cu directorii din direcțiile de specialitate și secretarul general pe parte de transparență administrativă și acțiuni privitoare la liberul acces la informațiile de interes public. 
 • alte responsabilități specifice postului.
 •  

2011–2015     MEMBRU FONDATOR, PREȘEDINTE ONG

Activități și responsabilități principale: 

 • planificarea activităților organizației; 
 • coordonarea compartimentelor operaționale și funcționale ale organizației; 
 • implementarea programelor de marketing; 
 • elaborarea strategiilor de dezvoltare ale organizației; 
 • prezidarea ședințelor din cadrul asociației; 
 • elaborarea strategiei de lucru anuală, unde am trasat principalele obiective pe anul în curs; 
 • coordonarea, alături de membrii Consiliului Director, a proiectelor asociației 
 • reprezentarea asociației în întâlnirile cu liderii altor asociații studențești; 
 • purtător de cuvânt al asociației; 
 • coordonarea activitățile de recrutare a membrilor noi; 
 • alte activități specifice.

 

2013–2014     COLABORATOR- ASISTENT

Senatul Romaniei

Activități și responsabilități principale: 

 • asigurarea gestiunii agendei senatorului; 
 • planificarea calendarului de audiențe al senatorului; 
 • gestionarea și sortarea invitațiilor primite de senator; 
 • informarea senatorului cu privire la situația unor proiecte de legi care ar putea ține de competența și domeniul sau de activitate; 
 • transmiterea către cetățeni a răspunsurilor senatorului cu privire la probleme ridicate de aceștia în adresele înaintate; 
 • organizarea de evenimente; 
 • asigurarea asistenței pe parcursul audiențelor; 
 • alte atribuții specifice activităților din cabinetul senatorial.

 

2014–2015     CONSILIER PERSONAL CABINET MINISTRU

Ministerul Afacerilor Interne

Activități și responsabilități principale: 

 • coordonarea activităților specifice de informare parlamentară și participarea la întâlnirile organizate în acest scop; 
 • prezentarea Ministrului Administrației și Internelor informări cu privire la situația proiectelor de legi aflate în dezbatere în Senat și Camera Deputaților, care vizează domeniile de competență ale Ministerului Afacerilor Interne; 
 • participarea la evenimentele organizate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 
 • îndeplinirea și altor atribuții și sarcini conform delegării acordate de către Ministrul Afa cerilor Interne

 

2011–2014     Membru

Asociația Culturală a Tinerilor din România și Azerbaijan ( ACTAR)

Activități și responsabilități principale:

 •  asigurarea comunicării între tinerii studenți azeri , stabiliți în România și studenții români; 
 • organizarea de evenimente azero-române, având tematici culturale; 
 • participarea la toate evenimentele organizate de Ambasada Azerbaijanului în România; 
 • am fost translator în cadrul mai multor evenimente organizate de ACTAR; 
 • alte activități specifice.

 

2011–2014     REPREZENTANT VANZARI, CONSULTANT JURIDIC

SC MG NICOM SERV IMPEX SRL

Activități și responsabilități principale:

 • promovarea produselor firmei; 
 • identificarea nevoilor clientului, prezentarea de soluții personalizate/optime; 
 • implementarea unei strategii de comunicare cu celelalte departamente pentru finalizarea într-o perioadă optimă a proiectelor;
 • mărirea portofoliului de clienți noi;
 • membru în echipa managerială și am contribuit la întocmirea planurilor de afaceri pentru respectivii ani;
 • ulterior, din 2015 am fost consultant juridic, lucrând onorific pentru firmă;
 • creșterea competitivității firmei;
 • dezvoltarea branding-ului și a imaginii firmei;
 • identificarea de posibilități de dezvoltare pe termen mediu și lung;
 • oferirea de consultanță privind legislația în vigoare, referitoare la contractele de muncă sau documente contabile;
 • alte atribuții specifice.

 

2009–2011     Președinte

Parlamentul Local al Tinerilor Sector 2 ( PLTS2) 

Activități și responsabilități principale: 

 • purtător de cuvânt al organizației; 
 • prezidarea tuturor ședințele pe parcursul mandatului de 2 ani; 
 • redactarea și coordonarea proiectelor organizației; 
 • organizarea evenimentelor importante; 
 • asigurarea comunicării dintre directorii liceelor din sectorul 2 și membrii Parlamentului Local al Tinerilor Sector 2; 
 • asigurarea legăturii directe dintre Primarul Sectorului 2 și membrii PLTS2; 
 • reprezentarea PLTS în relația cu organizațiile internaționale de elevi și de asemenea, în toate vizitele oficiale din afara țării. (Ungaria, Azerbaijan); 
 • rol principal în implicarea liceenilor din sectorul 2 în viața comunității locale; 
 • alte activități specifice.

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2017–2019          Master in Business Administrativ (MBA)

Universitatea București, București (România)

2017–2018          Modul Psihopedagogic Modul 1+ Modul 2

 Universitatea Politehnică, București

2015–2017     Master în Cercetări Criminalistice Aplicate

ACADEMIA DE POLIȚIE „ AL. IOAN CUZA”, București (România)

2016     Curs Specializare

Academia Europeană pentru Tineri Lideri Politici, București (România)

2016     Curs acreditat ANC Formator

Asociația pentru Tineri pentru Educație și Societate

2016     Curs acreditat ANC Manager

Avangarde Business Academy

09/2014–02/2016     DIPLOMA DE ABSOLVIRE MASTER

Academia Națională de Informații „ Mihai Viteazul” Șoseaua Odăi, București (România)

06/2011–06/2014     DIPLOMĂ DE LICENȚĂ

Școala Națională de Studii Politice și Administrative ( SNSPA) , strada Povernei,sector 1, București

2014     Certificat de absolvire – Cursuri aplicate de DISCURS si BRANDING POLITIC

Centrul de Strategii Aplicate și Camera de Comerț și Industrie a României

2014     Certificat de absolvire – Cursuri intensive de diplomație și siguranță națională

Camera de Comerț și Industrie a României și Centrul de Strategii Aplicate

06/2011–06/2015     DIPLOMĂ DE LICENȚĂ

Universitatea București, Facultatea de Drept , Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București

2007–2011     DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

Colegiul Național Mihai Viteazul, Bulevardul Pache Protopopescu, Sector 2, București (România)

 • Diplomă de certificare a competențelor digitale;
 • Diplomă de certificare a competențelor în limba engleză, calificarea „experimentat”;
 • Certificat de competențe digitale acreditat de CISCO NETWORKING ACADEMY;
 • Certificat de participare la proiectul „Tineretul Român-Tineret European”, Competiție Națională de Dezbateri, acreditat de ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică)
 • Diplomă de absolvire a programului educațional în arta de a conduce și spiritul de echipă, program ce poartă denumirea de ”Liderii Mileniului Trei”;
 • Diplomă de Excelență a Primăriei Sectorului 2, pentru realizarea cu succes a proiectelor educative și de implicare socială dedicate tinerilor;
 • Certificat de participare la seminarul „Fonduri structurale-Oportunități de finanțare pentru autoritățile publice locale din România ”
 • Diplomă pentru participarea la „Tabăra de tineri voluntari de la Ostffyasszonyfa, Republica Ungară, oferită de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor;
 • Adeverința de participare la „Tabara de tineri voluntari de la Ostffyasszonyfa, Republica Ungară, oferită de Guvernul României;
 • Certificat de absolvire a cursului „Managementul și contribuția fondurilor europene în dezvoltarea durabilă a României”;
 • Diplomă de Excelență a Primăriei Sectorului 2, pentru recunoașterea contribuției și implicării deosebite în viața comunității și a tinerilor;
 • Diplomă pentru câștigarea locului doi la Concursul „Dezbate România”, organizat de Fundația Dan Voiculescu;
 • Diplomă pentru absolvirea cursului de Administrație Publică;
 • Diplomă pentru absolvirea cursului de Situații de Urgență și Prim-ajutor; -Diplomă pentru absolvirea cursului de Management.

2006

Am organizat următoarele evenimente:

 • Festivalul Zilele Bucureștiului – 2 ediții
 • Festivalul Zilele Europei
 • peste 100 de expoziții tematice, naționale și internaționale
 • Tabără Tematică de Educație și Cultură – 2 ediții
 • Expoziția Culorile

-Bucovinei la Paris, noiembrie 2017

-Conferința Națională a Studenților – 2 ediții

Competenţe dobândite la locul de muncă   

Avand in vedere locurile de muncă pe care le-am avut pot spune că sunt o persoană serioasă, responsabilă, care se adaptează în orice situaţie. Trăsătura pe care o consider definitorie pentru structura mea umană este dorinţa de a învăţa continuu, de a-mi extinde permanent orizonturile cunoaşterii şi de a mă perfecţiona neîncetat din punct de vedere profesional.

Aceste aptitudini au fost dobândite și îmbunătățite în perioada de experiență profesională, în cadrul numeroaselor training-uri și seminarii la care am participat.

Fără comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart